عشق   

      عشق يعنی معنی يک انتظار            عشق يعنی واژه های بی قرار                عشق يعنی چشمهای ارغوانی          عشق يعنی گريه های بی امان                  عشق يعنی لحظه های آبی شدن          در سکوت و اشک مهتابی شدن عشق يعنی کوچه باغ و خاطره           عشق يعنی انزوا و فاصله عشق يعنی حس نمناک حضور           چشمها در آرزوی يک عبور         عشق يعنی نبض سرخ لاله ها           در تلاطم دشتهای سبزی از آلاله ها عشق يعنی موجی از دريای جان          در تلاطم های امواج نهان عشق يعنی نم نم پاک و زلال              عشق يعنی آرزوهای محال   عشق يعنی وسعت تنها شدن               لحظه های پوچ و بی معنا شدن.

/ 4 نظر / 7 بازدید
دنيا

کاربی چرا! عشق تنهاکاربی چرای عالم است چه افرينش بدان پايان می گيرد معشوق من چنان لطيف است که خودرابه بودن نيالوده است که اگرجامه ی وجودبرتن می کرد نه معشوق من بود! این نوشته ی دل نشین یکی ازاثرات دکترشریعتی می باشد.

عشق تنها

عادل خان کمی از خودت بيشتر بنويس

عبداله عمراني

عشق يعنی جاده بی انتها آسمان عاشق بی ادعا مخلص عادل آقای گل که عشق من بيدی!

آرش

از ۳ مصراع این شعر خیلی خوشم آمد: ۱. عشق يعنی معنی يک انتظار ۲.عشق يعنی انزوا و فاصله ۳.عشق يعنی وسعت تنها شدن