Image hosting by TinyPic

شهرت گمشده يا....

میان همه جویها که همراه رودها به دریا سرازیر می شوند.جوی

کوچکی هم بود که هیچ میل سرازیر شدن به دریا را نداشت.... وقتی

سایر جویها پرسیدند:چرا؟؟ گفت: من هر چند در مقابل عظمت دریا

بس ناچیز و خوارم! اما من:

«گمنامی گم نشده» را بیشتر از «شهرت گمشده» دوست دارم.....

/ 1 نظر / 7 بازدید
خیال نو

قربون گمنامی گم نشده ات برم دوست دارم بهم سر بزن